۱-همه می توانند«هر شخص زنده ای که مغز داردمیتواند» فقط باید آن را بکار برد